Ο κώδικας MorseThe Morse code

Ο κώδικας Μορς (Morse code) είναι μια μέθοδος για μετάδοση πληροφορίας. Συγκεκριμένα, τα γράμματα των λέξεων και οι αριθμοί, αντιστοιχίζονται με σειρές από τελείες ή παύλες χρησιμοποιώντας ένα προσυμφωνημένο πίνακα αντιστοιχίας γραμμάτων – συμβόλων. Έπειτα, το κάθε γράμμα μπορεί να μεταδοθεί με ηχητικά ή φωτεινά σήματα.

Ιστορική αναδρομή – Χρήσεις

Samuel Morse
Samuel Morse

Ο κώδικας Morse επινοήθηκε από τον Σάμιουελ Μόρς (Samuel Morse) το έτος 1830 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ενσύρματες τηλεγραφικές επικοινωνίες ξηράς.

Μετά τα πρώτα πειράματα του Μαρκόνι για τις ασύρματες εκπομπές, έγινε ο βασικός τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών μέσω ασυρμάτου.

Ιστορικά, ο κώδικας Morse χρησιμοποιήθηκε από πολλές υπηρεσίες ραδιοεκπομπών, όπως εμπορική τηλεγραφία, ναυτιλιακές επικοινωνίες, αεροναυτιλία, στρατιωτικές επικοινωνίες και φυσικά από τους ραδιοερασιτέχνες, από τους οποίους συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, έχοντας φανατικούς φίλους στις τάξεις τους.

Πρόκειται για το γνωστό τύπο εκπομπής CW ( = continuous wave, συνεχές κύμα) κατά τον οποίο ο ραδιοερασιτέχνης δεν συνομιλεί με φωνή αλλά μέσω ενός ειδικού διακόπτη (χειριστήριο) στέλνει βραχείς ή μακρείς ήχους [τελείες ή παύλες] μέσω του ασυρμάτου του. Η ταχύτητα μετάδοσης μετράται σε «Λέξεις ανά Λεπτό» [Words per Minute, W.P.M.] ή «Χαρακτήρες ανά Λεπτό».

Χειριστήριο (key) Μόρς
Χειριστήριο (key) Μόρς

Πλέον, μετά από αποφάσεις διεθνών φορέων του ραδιοερασιτεχνισμού, η γνώση του κώδικα δεν είναι απαραίτο προσόν για τη χορήγηση της ραδιοερασιτεχνικής άδειας εκπομπής. Όμως, για τα πλήρη δικαιώματα εκπομπής σε όλες τις ζώνες (και ειδικά στα βραχέα κύματα [HF]), στις περισσότερες χώρες η γνώση του κώδικα είναι υποχρεωτική.

Ο κώδικας – Αντιστοιχία γραμμάτων & αριθμών

Οι αντιστοιχίες των γραμμάτων και των αριθμών στο διεθνή κώδικα Morse με τις τελείες και τις παύλες είναι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλες πληροφορίες – Κανόνες μετάδοσης

 1. Μία παύλα (dash) χρονικά διαρκεί όσο τρείς τελείες (dots)
 2. Το κενό μεταξύ των ήχων του ίδιου γράμματος διαρκεί χρόνο ίσο με το χρόνο μιας τελείας
 3. Το κενό μεταξύ των γραμμάτων είναι ίσο με τρείς τελείες
 4. Το κενό μεταξύ των λέξεων διαρκεί χρόνο ίσο με επτά τελείες

Πλεονεκτήματα χρήσης Morse (CW) στις επικοινωνίες

 1. Επικοινωνία στενού εύρους συχνότητας (narrow bandwidth) – Χρησιμοποιεί 100-150 Hz εύρους εκπομπής, ενώ η επικοινωνία φωνής SSB χρησιμοποιεί 2.400 Hz
 2. Περισσότεροι σταθμοί στην ίδια συχνότητα (με τη χρήση «στενών» φίλτρων στο δέκτη)
 3. Κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων με την ίδια ισχύ εκπομπής
 4. Απλούστερα κυκλώματα πομποδεκτών
 5. Κατάλληλο για εκπομπές QRP (χαμηλής ισχύος)

SV6JHQMorse code is a method to transmit information. The letters of the words and the numbers are transmited with sounds that represent dots or dashes from a table of correspondent symbols.

History & uses of Morse code

Samuel Morse
Samuel Morse

The Morse code was invented by Samuel Morse in 1830 and was used in first place for the wired land telegraph communications.

After Marconi’s experiments about wireless transmissions, it become the default wireless transmission method.

Historically speaking, the Morse code was used by many communication services, like telegraphy, maritime communications, aviation, military communications and of course by the radio amateurs, who continue to use the code. There are many reports on how the use of Morse code was helped during emergency situations, etc.

This is the CW ( = continuous wave) transmission mode. In this mode the radio amateur does not communicate using voice. He is using a special switch (the key) that allow him to send short or long sounds [dots or dashes] via his radio. The transmission speed is count using “Words per Minute, W.P.M.” or “Characters per Minute, C.P.M“. Typical speeds are around 20 W.P.M. (for manual sending, not automated stations or computer CW software).

Χειριστήριο (key) Μόρς
Morse Key

The knowledge of Morse code, is optional some years ago, after some decisions or instructions of international radio amateur unions and organizations. However, in most countries, the knowledge of the Morse code, gives the ability to the radio amateur to have the full privileges on all bands, especially in HF bands.

The code – Letters & Numbers in Morse Symbols

The complete correspondence of the letters and the numbers with the symbols of the Morse code (dots and dashes), is like the following table:

Other information – Morse code transmission rules

 1. The duration of a dash is exactly the same like three (3) dots duration
 2. The time of the space between the sounds of a single letter is exactly the same like one (1) dot’s duration
 3. The time of the space between letters is the same like three (3) dots
 4. The time of the space between words is the same like seven (7) dots

Advantages of Morse (CW mode) in telecommunications

 1. The communication is achieved using a narrow bandwidth – CW communications use some 100-150 Hz of bandwitdth, unlike the SBB voice communications that use at least 2.400 Hz (or 2,4 Khz)
 2. There is “room” for more stations in the same frequency (using “narrow” bandwidth filters in the receiver)
 3. Extended coverage with the same power output
 4. Simple circuits in the tranceivers
 5. Convenient for QRP transmissions (low power)

SV6JHQ